… dlaczego warto korzystać z naszych usług …

Podejmując aktywność gospodarczą stajesz przed wyborem czy podjąć się prowadzenia księgowości we własnym zakresie (również poprzez stworzenie odpowiedniego zespołu pracowników) czy powierzyć to zadanie biuru rachunkowemu. Pozornie sprawa wydaje się oczywista.

Porównując jednak koszty tych dwóch możliwych rozwiązań okazuje się, że odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest już jednoznaczna.

Oto kilka powodów dla których warto skorzystać z naszych usług:

 

Koszty organizacyjne związane z wyposażeniem

Organizacja własnego zespołu księgowego pociąga za sobą koszty przygotowania pomieszczenia i wyposażenia go w narzędzia niezbędne do pracy. Są to koszty związane z korzystaniem ze zwiększonej powierzchni biurowej, zakupem sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych (w tym koszty serwisu) oraz programów komputerowych.

 

Koszty osobowe pracowników

Z jednej strony zatrudnienie pracownika specjalisty w dziedzinie księgowości (podatków) wiąże się zazwyczaj z relatywnie wysokim wynagrodzeniem. Z drugiej jednak strony nie jest to jeszcze gwarancją prawidłowego wypełniania postawionych przed nim obowiązków. Weryfikacja tej poprawności wykonywanych zadań z reguły następuje podczas kontroli przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy i niekiedy okazuje się bardzo kosztowna. Poza tym mała liczba pracowników stwarza potencjalne problemy z zastępstwem w razie urlopu lub nagłej choroby.

Innym rozwiązaniem jest osobiste zaangażowanie właściciela w prace księgowe swojej firmy. To, czy warto przeznaczyć cenny czas na śledzenie permanentnie zmieniających się przepisów i ich właściwe zastosowanie, czy rozsądniej jednak zająć się zwiększaniem obrotów swojego biznesu pozostawiamy Twojej własnej ocenie.

 

Dostęp do fachowej wiedzy i doświadczenie zawodowe

Zatrudniając pracowników w zespole księgowym (lub zajmując się księgowością osobiście) należy mieć niewątpliwie nieograniczony dostęp do aktualnych przepisów prawnych dotyczących podatków, rachunkowości, wynagrodzeń, zatrudnienia czy ubezpieczeń społecznych. Często przydatna czy wręcz niezbędna staje się umiejętność zastosowania tych unormowań prawnych w praktyce. Chcąc uniknąć kosztownych niekiedy błędów i zapewnić bezpieczeństwo finansowe firmy, pojawia się konieczność prenumeraty fachowych wydawnictw czy korzystania z płatnych serwisów internetowych.

Pracownicy biura rachunkowego mając na co dzień do czynienia z różnymi formami organizacyjno-prawnymi działalności gospodarczej oraz specyfiką podatkową wielu branż zyskują niezbędne w ich pracy doświadczenie zawodowe, dające gwarancje prawidłowości stosowania przepisów prawnych i rzetelności prowadzonych ksiąg. Ponadto uczestniczą w szkoleniach zawodowych oraz współpracują z innymi biurami rachunkowymi, wymieniając cenne doświadczenie. Udzielając odpowiedzi na wiele nurtujących Ciebie i innych przedsiębiorców pytań są doskonałym i łatwo dostępnym źródłem informacji. Ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i pogłębianie wiedzy w zakresie podatków, obrotu gospodarczego czy zagadnień organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw stało się nieodłącznym elementem pracy księgowego.

 

Odpowiedzialność finansowa

Działalność biura rachunkowego Meritum objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. To oznacza zwiększone bezpieczeństwo korzystania z naszych usług oraz możliwość dochodzenia odszkodowania za wszelkie ewentualne szkody powstałe z winy biura.