Usługi

Biorąc pod uwagę formę prawno – organizacyjną Twojej aktywności gospodarczej, specyfikę branży w której działasz oraz wzajemne oczekiwania w zakresie współpracy, tworzymy indywidualny model działania, mając przede wszystkim na uwadze Twoje zadowolenie i satysfakcję ze świadczonych przez nas usług, których zakres przedstawiamy poniżej.

 

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów – jeden z najważniejszych dokumentów w firmie. Służy do ewidencji przeszłych zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych. Jej prowadzenie wymaga dużej skrupulatności. Prowadzona jest według określonego wzoru zgodnie z przepisami prawa.

Więcej ...

Obsługa Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów to w szczególności:

 • chronologiczna rejestracja zdarzeń gospodarczych
 • ustalanie wysokości okresowych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie planu amortyzacji
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym

 

​Usługa ewidencjonowania Ryczałtu to następujące czynności:

 • ustalanie wysokości okresowych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • ewidencjonowanie wyposażenia
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie planu amortyzacji

Księgi Rachunkowe

Obowiązkowa dla dużej części podmiotów gospodarczych pełna księgowość jest złożonym procesem, który ma na celu tworzenie kompleksowej informacji na temat sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu. To rozbudowany system ewidencji wszelkich zdarzeń gospodarczych, dzięki któremu możliwe jest także rozliczenie m. in. firmowych podatków. Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowym wymaga znajomości prawa bilansowego i innych uregulowań w tym zakresie.

Więcej ...

Usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych to czynności obejmujące m. in.:

 • rejestrację dowodów księgowych w księgach zgodnie z zasadami rachunkowości
 • stworzenie precyzyjnych zasad polityki rachunkowej
 • opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów
 • ustalanie wysokości naliczonego oraz należnego podatku VAT
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie zapisów w ewidencji analitycznej oraz syntetycznej, wraz z usługą dekretowania dokumentów
 • ewidencjonowanie środków trwałych, wartości prawnych oraz niematerialnych,wyposażenia
 • opracowanie planów amortyzacji
 • przygotowywanie zeznań rocznych, w oparciu o wpisy do księgi
 • zamknięcie roku obrachunkowego w aspekcie rachunkowym i podatkowym, sporządzenie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat, oraz informacji dodatkowej

Obsługa Kadrowo - Płacowa

Więcej ...

Ten segment to :

 • sporządzanie kompletnej dokumentacji dla ZUS z tytułu zgłoszeń do ubezpieczeń, rozliczeń i raportów
 • rozliczenia z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe
 • sporządzanie list płac pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • sporządzanie informacji rocznych dla osób zatrudnionych
 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych

 

Usługi związane z BHP i oceną ryzyka zawodowego

Każdy pracodawca ma prawny obowiązek dbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz podajmować działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie zagrożeniom zawodowym. Realizacja tego obowiązku powinna stanowić nieodłączny element działalności podmiotu.

Więcej ...

Czynności z zakresu nadzoru i doradztwa BHP obejmują:

 • kontrolę stanu BHP na stanowiskach pracy
 • oszacowanie ryzyka zawodowego
 • opracowanie instrukcji BHP / stanowiskowych
 • opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych
 • opracowanie zasad gospodarowania odzieżą roboczą (normatywu odzieżowego, karty wyposażenia)

 

Dodatkowo działania w zakresie ochrony środowiska sprowadzają się do:

 • sporządzania raportów o oddziaływaniu przedsiewzięć na środowisko
 • opracowania dokumentacji do wniosków o wydanie pozwoleń sektorowych dotyczących wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wytwarzania odpadów, odprowadzania ścieków do środowiska i kanalizacji
 • opracowania dokumentacji do wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • tworzenia konta w KOBIZE wraz z raportowaniem
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • prowadzenie ewidencji odpadów lub nadzór nad ewidencją

 

Wymiana dokumentów online

Usługa nosi nazwę Biuro Rachunkowe Online i pozwala w sposób automatyczny wymieniać dane w postaci elektronicznej pomiędzy programami magazynowo – sprzedażowymi Klienta a oprogramowaniem finansowo – księgowym naszego biura.

Dane wymieniane są za pośrednictwem bezpiecznego kanału komunikacji, jakim jest serwer SFTP Asseco WAPRO, który w sposób bezpieczny pozwala przesyłać dane pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami.

​Korzyści dla Klienta jakie niesie za sobą usługa Biuro Rachunkowe Online to:

 • oszczędność czasu związana z bezobsługową (automatyczną) wysyłką danych do naszego biura rachunkowego – dokumenty z programu Klienta są automatycznie wysyłane do nas zgodnie z harmonogramem i na bieżąco księgowane, bez opóźnień czasowych; operacja nie wymaga od Klienta żadnego zaangażowania

Biuro Rachunkowe Online

 • Portal Klienta – za pośrednictwem przeglądarki internetowej dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji o naliczonych podatkach, stanie należności i zobowiązań, podstawowych wskaźników i wielu innych, w tym możliwość pobrania w formacie PDF i wydrukowania obliczonych w biurze deklaracji podatkowych

 

Zestawienia i Analizy 24h

 

Pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych