zus

Z jakim dniem wyrejestrować pracownika z ZUS?

Pracownika należy wyrejestrować z ubezpieczeń w ZUS z datą następnego dnia po dniu rozwiązania stosunku pracy.

Nawet jeśli tym następnym dniem po dniu rozwiązania stosunku pracy jest dzień ustawowo wolny od pracy.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracownik podlega od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. O fakcie rozwiązania umowy pracodawca informuje ZUS składając formularz ZUS ZWUA, wpisując na nim m. in. datę wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń. Czynności tej powinien dokonać w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy. Jako datę wyrejestrowania należy podać dzień następny po dniu, w którym rozwiązana została umowa, a nie ostatni dzień jego pracy. W tym bowiem dniu stosunek pracy jeszcze trwał i pracownik podlegał nadal ubezpieczeniom.

Przykład

Rozwiązałeś z pracownikiem umowę o pracę w dniu 31 października 2015 r. Wyrejestrowałeś go z ubezpieczeń w ZUS na formularzu ZUS ZWUA z dniem 1 listopada 2015 r. Postąpiłeś prawidłowo wyrejestrowując go od dnia 1 listopada, choć to dzień świąteczny i ustawowo wolny od pracy.

 

Podstawa prawna
Nota prawna